Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019) - CÔNG TY TNHH ĐINH NGÂN

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019)

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019)

dinhnganpaint.vn – Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Vào ngày này, tất cả người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay xa Tổ quốc đều xúc động, kiêu hãnh và tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, tự hào về những thành tựu của đất nước ngày hôm nay.

Vào ngày này cách đây đúng 74 năm, trước hơn 50 vạn người dân tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày chấm dứt chế độ phong kiến ở nước ta sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của Thực dân, Phát xít. Người Việt Nam ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước độc lập, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.

74 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn giúp toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ Độc lập, xây dựng Việt nam hùng cường, phát triển đi lên.